Rólunk

Intézményünk bemutatása

Óvodánk Jász-Nagykun-Szolnok Megye  térségének, a Tiszazugnak egy kis településén Szelevényen működik, egyetlen óvodaként.

Pedagógiai programunk a gödöllői Néphagyományőrző Óvodai Program adaptációjával készült, cél- és feladatrendszerünk , a tevékenységeink struktúrája, az adaptált programhoz igazodik. Intézményünkben a 3-7 éves gyermekek képességfejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével valósul meg.

Óvodai nevelésünk családias, szeretetteljes, derűs légkörben történik, ahol olyan komplex személyiségfejlesztés folyik, mely képessé teszi a gyermeket 6-7 éves korára az iskolai életre.

Gyerekek fekszenek a szőnyegen.
Gyerekek vízparton játszanak.

Nevelési programunk alapelvei

Nevelőmunkánk alapelve a hagyományőrzés érzelmi hatástöbbletének kiaknázása.

Ez átvonul óvodai életünk legtöbb tevékenységformáján, áthatja az egész nevelési rendszert. Az óvodai nevelés folyamatában a mindennapok hagyományőrző tevékenységei és a jeles napok gazdagítják a gyermek tapasztalatszerzését.

Jellemzőink: élet közeliség, természet közeliség, játékcentrikusság .

Legfontosabb elvnek tekintjük, hogy a gyereket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Fontos a gyermek elfogadása, tiszteletben tartva egyéniségét, személyiségének természetes fejlődését, érdeklődését, önkifejezését.

Nevelőmunkánk meghatározó tevékenysége a játék, mint elemi pszichikus szükséglet. Kiemelten foglalkozunk az egészséges életmódra neveléssel. Jó a kapcsolatunk a családokkal.

Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek korai felismerésére, folyamatos fejlesztésére. 

Óvodakép

Óvodánk nevelőtestülete elkötelezte magát arra, hogy a családdal szorosan együttműködve a természet közelségét, a vidéki élet jellegzetességeit és hagyományait segítségül hívva valósítjuk meg a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztését. Pedagógiai szemléletünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira támaszkodik.

Valljuk, hogy a hagyományok révén őrizhetjük meg azt a rengeteg tudást és tapasztalatot, melyet elődeink felhalmoztak. A néphagyományőrzést nem külön témaként értelmezzük, hanem az óvodai nevelés komplex részeként – beépítjük ünnepeinkbe, hétköznapjainkba. Óvodánkban a néphagyományőrzés átsző minden gyermeki tevékenységet, a hagyományok ápolása áthatja óvodai tevékenységünk egész folyamatát. A hagyományápolás gazdag eszközrendszerével segítjük elő a 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki  személyiség kibontakozását.

Autós játékok
Kislány kockákkal játszik.

Fontosnak tartjuk a gyermekek testi-lelki gondozását, védelmét.

Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra. A játékra alapozva szervezzük meg a különböző tapasztalatszerzési, tanulási lehetőségeket. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a magyar nyelv alapjait óvodánkban rakjuk le. Nemzeti kultúránk megőrzéséhez a magyar népdalok, népzene megismertetésével járulunk hozzá. Célunk, hogy a gyermekek a családi és óvodai nevelés eredményeként az óvodáskor végére megszerezzék mindazon készségeket, képességeket és jártasságot, mely az iskolai tanuláshoz elengedhetetlen.

Nyugalomban, szeretetben, a családokkal karöltve kívánjuk óvodásainkat nevelni.

Az óvoda nevelőtestületének közös célja, hogy az óvodánkba érkező gyermekeket olyan élményekkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagítsa, melyek által helyt állnak az életben, könnyebben veszik az akadályokat az iskolában.