Beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje:

 • az óvodai felvétel jelentkezés útján történik.
 • A 3. életév betöltése után lehetőleg  szobatiszta és  beszédértő gyermekeket várunk.
 • Az óvodai beíratás minden év április vagy május elején, meghatározott időben történik.
 • Az óvodai jelentkezés módját a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozzuk.
 • A szülők (édesanya és édesapa) a felvételi és előjegyzési naplóba történő beíratáshoz a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumát, lakcímkártyáját, valamint a gyermek
  személyazonosságát igazoló dokumentumát, lakcímkártyáját, TAJ szám és ha van, akkor a
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatát, tartós betegségről szóló igazolás másolatát, sajátos nevelési igényről szóló szakértői bizottsági szakvéleményt, valamint az óvoda honlapjáról letölthető jelentkezési lapot, illetve a szülői felügyeleti jogról készült nyilatkozatot. Az intézményválasztásra vonatkozóan mindkét szülő egybehangzó akaratát tükrözve (mindkét szülő édesanya és édesapa felügyeleti jogát

A gyermekek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek hivatalos nyomtatványát az intézményvezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.

Óvodai felvétel feltételei:

–  Betöltött 3. életév (augusztus 31. napjáig)
–  Felvehető az a 2 és fél éves gyermek, aki a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3.
életévét, és az óvoda körzetében lakik, abban az esetben, ha az óvoda rendelkezik szabad
férőhellyel.

 • A beíratáshoz szükséges:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonat
  • a gyermek lakcímkártyája
  • a szülő személyi igazolványa
  • a gyermek Taj kártyája
 • A felvétel elbírálása: Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám.
 •  Férőhely : 25  fő
 •  A felvételt nyert gyermeket a szülő köteles rendszeresen óvodába járatni.

9.3. A kötelező felvétel esetei

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

2020. január 1-től a kérelmet már nem a jegyző számára kell benyújtani.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik
életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. [Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,2019.július 12-én elfogadott módosítása (a
továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés]
Ha az eljárásba szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodavezető vagy a védőnő
rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá
tankötelezettségének teljesítését! [Nkt. 72. § (1) b)]

 • Az óvoda köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a felvételi körzetben lakó gyermekeket, akik a tárgyévben betöltik 3. életévüket.
 • Akiknek felvételét a Gyámhatóság kezdeményezte.

Akik a Gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosultak, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek: hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. (A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi 6 órát kötelesek az óvodában tölteni).

Dokumentum megtekintése

Hirdetmény

Hirdetmény